Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2017.11.01

Záradékok szakképzésben 1.

 

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. Jelen cikk a magasabb évfolyamba lépés záradékait mutatja be.

 

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezető
2. Magasabb évfolyamba lépés záradékai

3. Összefüggő szakmai gyakorlat záradékai
4. Javítóvizsga záradékai
5. Osztályozó vizsga záradékai
6. Különbözeti vizsga záradékai
7. Felmentés záradékai
8. Tanulói jogviszony záradékai
9. Minták

 

1. Bevezető

 

Alkalmazott jogszabályok:

 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20/2012. EMMI r.),
2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény (továbbiakban: Nkt.),
3. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.),
4. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: 315/2013. Kr.).

 

A 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezete tartalmazza azokat a záradék-mintákat, melyeket alkalmaznunk kell a különböző tanügyi dokumentumokban:

 

1. beírási naplóban (Bn.),
2. törzslapban (Tl.),
3. naplóban (N.),
4. bizonyítványban (B.).

 

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. A következő fejezetekben tanügyi feladatcsoportok alapján tekintjük át a záradékokat, a szakképzés speciális eseteire záradék-mintákat hozunk létre, erre lehetőséget biztosít 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezetének 39. pontjában foglaltak:

 

Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez …. vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.”

 

Amennyiben erre építve létrehozunk egy új záradék-mintát, azt csak akkor tehetjük meg, ha jogszabályi háttérrel támasztjuk alá. A záradékok áttekintése különböző szempontok alapján történik:

 

1. amennyiben jogszabályi záradékról van szó, annak pontos ismertetése, azaz a a 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklet II. fejezet adott pontjának megnevezése,
2. amennyiben nem jogszabályi, hanem a 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezetének 39. pontja által létrehozott intézményi záradékról van szó, szükséges a jogszabályi hátteret bemutatni,
3. az alkalmazás tárgya, azaz melyik képzéstípusban (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, AJKP, AJTP, …) és azon belül melyik évfolyamon kell alkalmazni,

4. milyen tanügyi dokumentumokban (Bn., N., Tl., B.) kell alkalmazni,
5. a kitöltendő részekre, dátumra vonatkozó előírások,
6. kapcsolódó záradék,
7. amennyiben adott szövegrészek kapcsos zárójelek között vannak és egy függőleges vonallal vannak elválasztva ([…] | […]), akkor az választási lehetőséget ajánl fel.

 

2. Magasabb évfolyamba lépés záradékai

 

A magasabb évfolyamba való lépésről vagy évfolyamismétlésről szóló nevelőtestületi döntések záradékai az egyik legfontosabb záradék-csoportot alkotják. Az Nkt. 54. § (5) bekezdés szerint: „Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.”

 

A szakképzés speciális területet képvisel ebben a csoportban, ennek lehetőségeit tekintjük át a továbbiakban.

 

1. záradék

 

[Évfolyam] évfolyamba léphet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 15.

Alkalmazandó:

Minden olyan képzéstípusban, ahol az adott évfolyamon nincs meghatározva összefüggő szakmai gyakorlat

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

Az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

2. záradék

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése után [évfolyam] évfolyamba léphet.

 

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

Szt. 39. § (4):

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles

Alkalmazandó:

Minden olyan képzéstípusban, ahol az adott évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat van meghatározva

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

10. vagy 11.

Megjegyzés:

Az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

3. záradék

 

A [évfolyam] évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot meg kell ismételnie.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 18.

Alkalmazandó:

Ha a tanév végén 3-nál több tantárgy esetében az osztályzat elégtelen

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

Az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

4. záradék

 

A(z) [tantárgy1 …] tantárgyból javítóvizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 17.

Alkalmazandó:

Ha a tanév végén 3 vagy annál kevesebb tantárgy esetében az osztályzat elégtelen

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

12.

Megjegyzés:

A tantárgyak vesszővel elválasztva felsorolandók, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

5. záradék

 

Mulasztása miatt nem minősíthető, az évfolyamot meg kell ismételnie.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 51. § (7)-(8):

(7) Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, ..

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

6. záradék

 

Érettségi vizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 40.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

7. záradék

 

Komplex szakmai vizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

Nkt. 6. § (5):

(5) A szakképző iskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések megszerzésére szervezett szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama követelményeinek teljesítése után tehet szakmai vizsgát.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

 

8. záradék

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott vezetői engedély bemutatása után szakmai vizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

315/2013. Kr. 5. § (4) dc) pontja és az adott szakképesítésért felelős miniszter rendeletben kiadott, az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének 5. fejezetében foglaltak:

(4) A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor – a d) pont dc) alpontja, az e) és f) pont tekintetében legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig – be kell mutatnia:

d) a szakmai és vizsgakövetelményben előírt

dc) egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot,

Alkalmazandó:

Azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik az osztályozóértekezlet napjáig nem rendelkeznek a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott vezetői engedéllyel (pl. mezőgazdasági gépész), mely bemutatásának határideje az első vizsgatevékenység időpontja

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök.
Ha a tanulónak javítóvizsgát kell tennie vagy évfolyamismétlésre kötelezett, akkor nem is kezdheti meg a vizsgát. Azaz, ha a vezetői engedélyt sem szerezte meg, akkor az erre vonatkozó záradékot nem kell bejegyezni, mert a vizsgát meg sem kezdheti.
Ha a vizsgázó az első vizsgatevékenység napjáig bemutatja a vezetői engedélyt, akkor a bizonyítvány „Jegyzet” rovatába be kell vezetni az alábbi záradékot: A szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott vezetői engedély bemutatásra került [DÁTUM] napján. Szakmai vizsgát tehet. A záradék dátuma a bemutatás dátuma, aláírás: osztályfőnök. Ezt a záradékot kell alkalmazni akkor is, ha sikeres javítóvizsgát tett a tanuló és addig megszerezte a vezetői engedélyt.

 

9. záradék

 

A szakmai gyakorlat mulasztása miatt tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

Szt. 39. § (3)

(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

 

A 2. részben az összefüggő szakmai gyakorlat valamint a javító vizsga záradékaival foglalkozunk.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.