Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2018.01.01

Záradékok szakképzésben 2.

 

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. Jelen cikk az összefüggő szakmai gyakorlat és a javítóvizsga záradékaival foglalkozik.

 

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezető
2. Magasabb évfolyamba lépés záradékai

3. Összefüggő szakmai gyakorlat záradékai
4. Javítóvizsga záradékai
5. Osztályozó vizsga záradékai
6. Különbözeti vizsga záradékai
7. Felmentés záradékai
8. Tanulói jogviszony záradékai
9. Minták

 

3. Összefüggő szakmai gyakorlat záradékai

 

10. záradék

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat követelményét [óraszám] órában teljesítette. [Évfolyam] évfolyamba léphet.

 

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

Szt. 39. § (4)-(6):

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

Alkalmazandó:

Minden olyan oktatási típusban, ahol az adott évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat van meghatározva és a tanuló teljesítette a követelményeket

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A teljesített gyakorlat óraszáma számmal, az évfolyam betűvel írandó. A záradék dátuma a gyakorlat teljesítésére kiadott igazolásban szereplő dátum vagy a javítóvizsga dátuma vagy augusztus 31.

 

11. záradék

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat követelményét nem teljesítette. Az évfolyamot meg kell ismételnie.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

Ugyanaz, mint a 10. záradék

Alkalmazandó:

Ugyanaz, mint a 10. záradék

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma a gyakorlat teljesítésére kiadott igazolásban szereplő dátum vagy a javítóvizsga dátuma vagy augusztus 31., hiszen ez utóbbi dátumnál az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére a tanév utolsó napjáig lehetőség van, aláírás: osztályfőnök.

Amennyiben az Szt. 39. § (6) bekezdésben rögzített helyzet áll elő, nevelőtestületi döntés szükséges a továbbhaladásról:

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

 

4. Javítóvizsga záradékai

 

A javítóvizsgán való megjelenés, távolmaradás, engedély nélküli távozás, a vizsgatárgyak osztályzata valamint adott szabálytalanság ügyében hozott döntés meghatározza a tanuló magasabb évfolyamba való lépését vagy évfolyamismétlését. A záradékolásnak meg kell egyeznie a javítóvizsga jegyzőkönyvében rögzítetteknek, azaz arra kell ügyelnünk, hogy vizsgatárgyanként kell rögzíteni az eredményt vagy eseményt, valamint annak összesített következményét. Ennek megfelelően különböző esetekre vonatkozóan határozzuk meg ezen csoport záradékait.

 

12. záradék

 

A javítóvizsgán [tantárgy] tantárgyból [osztályzat] osztályzatot [, …] kapott. [Évfolyam] évfolyamba léphet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 17.

Alkalmazandó:

A tanuló minden vizsgatárgy esetében megjelent és minden vizsgatárgy esetében legalább elégséges osztályzatot kapott

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

Az osztályzat és az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma a javítóvizsga napjának dátuma, amennyiben több napra esik a javítóvizsga, az utolsó vizsgatárgy napja képezi a dátumot, aláírás: osztályfőnök

 

13. záradék

 

A javítóvizsgán [tantárgy] tantárgyból [osztályzat] osztályzatot [, …] kapott. Évfolyamot ismételni köteles.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 19.

Alkalmazandó:

A tanuló minden vizsgatárgy esetében megjelent és legalább egy vizsgatárgy esetében elégtelen osztályzatot kapott

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

Az érdemjegy betűvel írandó, a záradék dátuma a javítóvizsga napjának dátuma, amennyiben több napra esik a javítóvizsga, az utolsó vizsgatárgy napja képezi a dátumot, aláírás: osztályfőnök

 

14. záradék

 

[A javítóvizsgán felróható okból elkésett.] | [A javítóvizsgán felróható okból nem jelent meg.] | [A javítóvizsgán felróható okból engedély nélkül távozott.] Évfolyamot ismételni köteles.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

Nkt 57. § (1)

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.

20/2012. EMMI r. 64. § (1)

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.

20/2012. EMMI r. 65. § (2)

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

20/2012. EMMI r. 64. § (6)

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátum a javítóvizsga napjának dátuma, amennyiben több napra esik a javítóvizsga, az utolsó vizsgatárgy napja képezi a dátumot, aláírás: osztályfőnök. Amennyiben több tantárgyból kell javítóvizsgát tennie a tanulónak, de csak egy tantárgy esetében nem jelent mag, vagy engedély nélkül távozott, akkor a záradék szövege módosul az adott tantárgyra vonatkozóan: „A [tantárgy] javítóvizsgáján nem jelen meg.” vagy „A [tantárgy] javítóvizsgáján engedély nélkül távozott.”

 

15. záradék

 

A tanuló által elkövetett szabálytalanság miatt a [tantárgy] tantárgy javítóvizsgája eredménytelen. Évfolyamot ismételni köteles.

 

Záradék típusa:

Intézményi záradék (20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.)

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 69. § (6) c):

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát … eredménytelennek nyilvánítja …

Alkalmazandó:

Tanuló által elkövetett szabálytalanság esetében

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma a vizsgabizottság („Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli”) által meghozott döntés napja, aláírás: osztályfőnök

 

16. záradék

 

A javítóvizsga letételére [dátum]-ig halasztást kapott.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 24.

Alkalmazandó:

Ha az igazgató engedélyezte a tanuló részére a halasztott javítóvizsga letételét

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A dátum formátumában a hónap neve betűvel írandó, a záradék dátuma az igazgatói határozat meghozatalának dátuma, aláírás: osztályfőnök

 

17. záradék

 

A javítóvizsgát engedéllyel a(z) [iskola] iskolában független vizsgabizottság előtt tette le.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi záradék

Jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 25.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Kapcsolódó záradék:

-

Megjegyzés:

A záradék dátuma a vizsga napja, aláírás: osztályfőnök

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.