Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2018.03.01

Záradékok a szakképzésben I.

 

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. A következő fejezetekben tanügyi feladatcsoportok alapján tekintjük át a záradékokat. Jelen fejezetben a magasabb évfolyamba lépés záradékairól lesz szó.

 

1. Alkalmazott jogszabályok

 

Alkalmazott jogszabályok:

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20/2012. EMMI r.),
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény (továbbiakban: Nkt.),
 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.),
 • A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: 315/2013. Kr.).

 

2. Bevezető

 

A 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezete tartalmazza azokat a záradék-mintákat, melyeket alkalmaznunk kell a különböző tanügyi dokumentumokban:

 • Beírási naplóban (Bn.),
 • Törzslapban (Tl.),
 • Naplóban (N.),
 • Bizonyítványban (B.).

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. A következő fejezetekben tanügyi feladatcsoportok alapján tekintjük át a záradékokat, a szakképzés speciális eseteire záradék-mintákat hozunk létre, erre lehetőséget biztosít 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezetének 39. pontjában foglaltak: „Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez …. vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.” Amennyiben erre építve létrehozunk egy új záradék-mintát, azt csak akkor tehetjük meg, ha jogszabályi háttérrel támasztjuk alá.

A záradékok áttekintése különböző szempontok alapján történik:

 • amennyiben jogszabályi záradékról van szó, annak pontos jogszabályi helyének ismertetése,
 • amennyiben nem jogszabályi, hanem a 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezetének 39. pontja által létrehozott intézményi záradékról van szó, szükséges a jogszabályi hátteret bemutatni,
 • az alkalmazás tárgya, azaz melyik képzéstípusban (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, AJKP, AJTP, …) és azon belül melyik évfolyamon kell alkalmazni,
 • milyen tanügyi dokumentumokban (Bn., N., Tl., B.) kell alkalmazni,
 • a kitöltendő részekre, dátumra vonatkozó előírások,
 • kapcsolódó záradék,
 • amennyiben adott szövegrészek kapcsos zárójelek között vannak és egy függőleges vonallal vannak elválasztva ([…] | […]), akkor az választási lehetőséget ajánl fel.

 

3. Magasabb évfolyamba lépés záradékai

 

A magasabb évfolyamba való lépésről vagy évfolyamismétlésről szóló nevelőtestületi döntések záradékai az egyik legfontosabb záradék-csoportot alkotják. Az Nkt. 54. § (5) bekezdés szerint: „Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.” A szakképzés speciális területet képvisel ebben a csoportban, ennek lehetőségeit tekintjük át a továbbiakban.

 

1. záradék

 

[Évfolyam] évfolyamba léphet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 15.

Intézményi záradék esetében az alátámasztó jogszabály:

-

Alkalmazandó:

Minden olyan képzéstípusban, ahol az adott évfolyamon nincs meghatározva összefüggő szakmai gyakorlat

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

Az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

10., 11.

 

2. záradék

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése után [évfolyam] évfolyamba léphet.

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradékot alátámasztó jogszabály:

Szt. 39. § (4):

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles

Alkalmazandó:

Minden olyan képzéstípusban, ahol az adott évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat van meghatározva

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

Az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök,

Kapcsolódó záradék:

10., 11.

 

3. záradék

 

A [évfolyam] évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot meg kell ismételnie.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 18.

Intézményi záradék esetében az alátámasztó jogszabály:

-

Alkalmazandó:

Ha a tanév végén 3-nál több tantárgy esetében az osztályzat elégtelen

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

Az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

-

 

4. záradék

 

A(z) [tantárgy1 …] tantárgyból javítóvizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 17.

Intézményi záradék esetében az alátámasztó jogszabály:

-

Alkalmazandó:

Ha a tanév végén 3 vagy annál kevesebb tantárgy esetében az osztályzat elégtelen

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

A tantárgyak vesszővel elválasztva felsorolandók, a záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

12.

 

5. záradék

 

Igazolatlan mulasztása miatt nem minősíthető, az évfolyamot meg kell ismételnie.

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradékot alátámasztó jogszabály:

20/2012. EMMI r. 51. § (7)-(8):

(7) Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, ..

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

(9) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről való hiányzás további következményeit a szakképzésről szóló törvény határozza meg.

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

-

 

6. záradék

 

Érettségi vizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Jogszabályi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 40.

Intézményi záradék esetében az alátámasztó jogszabály:

-

Alkalmazandó:

Rendes érettségi vizsgát megkezdő tanuló esetében

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

-

 

7. záradék

 

Szakmai vizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradékot alátámasztó jogszabály:

Nkt. 6. §:

(5) A szakképző iskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések megszerzésére szervezett szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama követelményeinek teljesítése után tehet szakmai vizsgát.

Alkalmazandó:

Komplex szakmai vizsgát megkezdő tanuló esetében, ha rendelkezik a szakmai vizsgára bocsátás minden feltételével

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

-

 

8. záradék

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott vezetői engedély bemutatása után szakmai vizsgát tehet.

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradékot alátámasztó jogszabály:

315/2013. Kr. 5. § (4) dc) pontja és az adott szakképesítésért felelős miniszter rendeletben kiadott, az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének 5. fejezetében foglaltak:

(4) A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor – a d) pont dc) alpontja, az e) és f) pont tekintetében legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig – be kell mutatnia:

d) a szakmai és vizsgakövetelményben előírt …

dc) egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot …

Alkalmazandó:

Azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik az osztályozóértekezlet napjáig nem rendelkeznek a vizsgára bocsátás speciális feltételeként meghatározott vezetői engedéllyel (pl. mezőgazdasági gépész), mely bemutatásának határideje az első vizsgatevékenység időpontja

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

A záradék dátuma az osztályozóértekezlet dátuma, aláírás: igazgató és osztályfőnök. Amennyiben a tanuló bemutatja a vezetői engedélyt, a „Záradékok, jegyzet” rovatba szükséges a 7. záradékot beírni, melynek dátuma az első vizsgatevékenység dátuma

Kapcsolódó záradék:

-

 

9. záradék

 

A szakmai gyakorlat mulasztása miatt tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradékot alátámasztó jogszabály:

Szt. 39. §:

(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges

Alkalmazandó:

-

Tanügyi dokumentum:

N., Tl., B.

Megjegyzés:

A záradék dátuma annak a nevelőtestületi értekezletnek a dátuma, ahol a döntés megszületett, aláírás: igazgató és osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

-