Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2018.04.01

Záradékok a szakképzésben II.

 

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. A következő fejezetekben tanügyi feladatcsoportok alapján tekintjük át a záradékokat. Jelen fejezetben az összefüggő  szakmai gyakorlat záradékairól lesz szó.

 

1. Alkalmazott jogszabályok

 

Alkalmazott jogszabályok:

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20/2012. EMMI r.),
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény (továbbiakban: Nkt.),
 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.),
 • A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: 315/2013. Kr.).

 

2. Bevezető

 

A 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezete tartalmazza azokat a záradék-mintákat, melyeket alkalmaznunk kell a különböző tanügyi dokumentumokban:

 • Beírási naplóban (Bn.),
 • Törzslapban (Tl.),
 • Naplóban (N.),
 • Bizonyítványban (B.).

A jogszabály által tartalmazott záradék-gyűjtemény nem teljes körű, a szakképzés speciális tanügyi feladataira, adminisztrálására több esetben nem szolgáltat mintát. A következő fejezetekben tanügyi feladatcsoportok alapján tekintjük át a záradékokat, a szakképzés speciális eseteire záradék-mintákat hozunk létre, erre lehetőséget biztosít 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezetének 39. pontjában foglaltak: „Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez …. vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.” Amennyiben erre építve létrehozunk egy új záradék-mintát, azt csak akkor tehetjük meg, ha jogszabályi háttérrel támasztjuk alá.

A záradékok áttekintése különböző szempontok alapján történik:

 • amennyiben jogszabályi záradékról van szó, annak pontos jogszabályi helyének ismertetése,
 • amennyiben nem jogszabályi, hanem a 20/2012. EMMI r. 1. számú melléklete II. fejezetének 39. pontja által létrehozott intézményi záradékról van szó, szükséges a jogszabályi hátteret bemutatni,
 • az alkalmazás tárgya, azaz melyik képzéstípusban (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, AJKP, AJTP, …) és azon belül melyik évfolyamon kell alkalmazni,
 • milyen tanügyi dokumentumokban (Bn., N., Tl., B.) kell alkalmazni,
 • a kitöltendő részekre, dátumra vonatkozó előírások,
 • kapcsolódó záradék,
 • amennyiben adott szövegrészek kapcsos zárójelek között vannak és egy függőleges vonallal vannak elválasztva ([…] | […]), akkor az választási lehetőséget ajánl fel.

 

3. Összefüggő szakmai gyakorlat záradékai

 

A magasabb évfolyamba való lépésről vagy évfolyamismétlésről szóló nevelőtestületi döntések záradékai az egyik legfontosabb záradék-csoportot alkotják. Az Nkt. 54. § (5) bekezdés szerint: „Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.” A szakképzés speciális területet képvisel ebben a csoportban, ennek lehetőségeit tekintjük át a továbbiakban.

 

10. záradék

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat követelményét [óraszám] órában teljesítette. [Évfolyam] évfolyamba léphet.

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradék esetében az alátámasztó jogszabály:

Szt. 39. §:

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

Alkalmazandó:

Minden olyan képzési típusban, ahol az adott évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat van meghatározva (szakközépiskolai képzés 9-10., 5 éves szakgimnáziumi képzés 10-11., 2 éves szakgimnáziumi képzés 13. évfolyamán), és a tanuló teljesítette a követelményeket

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Megjegyzés:

A teljesített gyakorlat óraszáma számmal, az évfolyam betűvel írandó, a záradék dátuma a gyakorlat teljesítésére kiadott igazolásban szereplő dátum vagy augusztus 31., hiszen az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére a tanév utolsó napjáig lehetőség van, aláírás: osztályfőnök

Kapcsolódó záradék:

-

 

11. záradék

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat követelményét nem teljesítette. Az évfolyamot meg kell ismételnie

 

Záradék típusa:

Intézményi

Záradék jogszabályi háttere:

20/2012. EMMI r. 1. sz. melléklet II. 39.

Intézményi záradékot alátámasztó jogszabály:

Ugyanaz mint a 10. záradék

Alkalmazandó:

Ugyanaz mint a 10. záradék

Tanügyi dokumentum:

Tl., B.

Megjegyzés:

A záradék dátuma a gyakorlat teljesítésére kiadott igazolásban szereplő dátum vagy augusztus 31., hiszen az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére a tanév utolsó napjáig lehetőség van, aláírás: osztályfőnök. Amennyiben az Szt. 39. § (6) bekezdésben rögzített helyzet áll elő, nevelőtestületi döntés szükséges a továbbhaladásról:

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

Kapcsolódó záradék:

-